Work & Travel USA

Work & Travel USA

Work and travel เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยู่ใน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture Exchange) โดย มีวัตถุประสงค์คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนไปเรียนรู้วัฒนธรรม ของสหรัฐอย่างรอบด้าน ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การทำงานภาษาและท่องเที่ยว

ทางสถาบัน MESTA World Education จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มีอายุ 18-28 ปี ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีโอกาสเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกัน ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะ เวลา 3 – 4 เดือน โดยมีองค์กรแลกเปลี่ยน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานที่ทำการคัดสรรบริษัทที่มีมาตรฐาน และดูแลความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ลักษณะของการทำงาน จะเป็นงานลำลอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานใน National Park, Restaurant, Resort and Hotel นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐ อเมริกา

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
โครงการ Work and Travel เปิด โอกาสแก่นักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตการทำงานของชาวอเมริกัน และนักศึกษาจากชาติต่างๆ ในสถานการณ์จริง เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการทำงานรวม ทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมฝึกฝนทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน

 •  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี
คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ
 1. อายุ 18 – 28 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทปี 1 ในสถาบันอุดมศึกษา
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 และมีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง (Full-time student)
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 4. มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้ชีวิตการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัครโครงการ
 • ใบสมัครโครงการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume)
 • ใบรายงานผลการเรียนภาษาอังกฤษ(Transcript) ตัวจริง 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 
 • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ (มีอายุไม่เกิน 60 วัน) 
 • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคารตัวจริงโดยสะกดชื่อนามสกุลผู้เดินทางตามpassport
ขั้นตอนการสมัครโครงการ
1.กรอกใบสมัครออนไลน์หน้าเว็บไชต์ The Next Overseas

2.ชําระค่าสมัครโครงการ Work and Travel และค่าสัมภาษณ์งาน 3,000 บาท จัดเตรียมเอกสาร Resume

3.เลือกงานที่สนใจและทำการจองงาน 
   (โดยจะมีการสัมภาษณ์กับทางองค์กร หรือนายจ้างในช่วงเดือนพ.ย.- ม.ค.)

4.ก่อนการสัมภาษณ์งานจริง 2 อาทิตย์กับทางนายจ้าง ผู้สมัครจะต้องชําระค่าโครงการงวดที่สอง จำนวน 4,500 บาท

5. ภายหลังที่ได้รับการยืนยันการจ้างงาน ผู้สมัครต้องชําระค่าโครงการฯส่วนที่เหลือภายใน 7 วันทำการ

6.เตรียมเอกสารในการดำเนินการขอวีซ่าในลำดับต่อไป

 Refund Policy

การคืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน $500 – $900 ตามลักษณะการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการคืนเงิน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งแบบฟอร์ม การยกเลิกโครงการพร้อมเอกสารประกอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่เข้าร่วมโครงการ และจะได้รับเงินคืนในเดือนสิงหาคมของปีที่เข้าร่วมโครงการ ทางสถาบันฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชี เฉพาะบัญชีชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร ณ วันที่สถาบันฯ โอนเงิน

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัด เลือกให้เข้าร่วมโครงการไป Work & travel จะสามารถทำงานและท่องเที่ยวในประเทศ

Apply online now

updatejob อัพเดทล่าสุด : 30/8/2557
Work and Travel USA 2015 update job
Premium Placement

Company

Employer

Location

11logo

Sunset Pool Inc.

Sheraton National, Hilton, Hyatt, Residence Inn,Marriott etc. (Washington DC., Virginia and Maryland)

06logo

Johnny Rockets of Myrtle Beach

Broadway at the Beach, Myrtle Beach

Restaurant and Fast food

Company

Employer

Location

01logo-e

Aramark Citi Field Flushing, New York City

07logo

McDonald’s Williamburgs, Virginia Richmond Rd, Lightfoot, Walmart

24logo

Steak n’ Shake Myrtle Beach, South Carolina

13logo

Blue Mainsail Restaurant Surf City, North Carolina

03logo

Delaware North Companies, Inc. Cincinnati Sport service, Ohio

16logo

Just Salad Restaurant Manhattan, New York City

22logo

Nathan’s Famous Inc. Coney Island, New York City

08logo

Shake Shack Manhattan, New York City

07logo

McDonald’s Tusayan, Arizona

07logo

McDonald’s Galveston, Texas
 15logo Hale and Hearty Soups Manhattan, New York City
Hotel and Resort

Company

Employer

Location

05logo

Econo Lodge

Wooster, Ohio

21logo-e

Levis Commons Hotel, LLC

Perrysburg, Ohio

09logo

Staybridge Suites Stone Oak

San Antonio, Texas

25logo

Tradewinds Island Grand Beach Resort

St. Pete Beach, Florida

26logo

Wuksachi Lodge and Village

Sequoia National Park, California

19logo

Motel 6

Gillette, Wyoming

Park and Aquarium

Company

Employer

Location

 04logo

Downtown Aquarium

Houston, Texas

 23logo

Sodexo, Houston Zoo

Houston, Texas

 12logo

Wilderness at the Smokies Resort

Sevierville, Tennessee

Retail shop and Store

Company

Employer

Location

02logo

Beach Mart, Inc.

Nag head, North Carolina

10logo

Sunsations Inc.

Virginia Beach, Virginia

17logo

Kitty Hawk Kites Inc.

Kill Devil Hills,
North Carolina