Work & Travel Singapore

Work & Travel Singapore

ทางสถาบัน MESTA World Educationจัดทำโครงการ Work and travel Singapore เป็น โครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ในการไปทำงานที่ ประเทศสิงค์โปร ภายใต้เงื่อนไขของ MOM (MINISTRY OF MANPOWER) Singapore โดยวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต การทำงาน ท่องเที่ยว รวมไปถึงภาษาที่ได้ฝึกทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
โครงการ Work and Travel เปิด โอกาสแก่นักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตการทำงานของชาวอเมริกัน และนักศึกษาจากชาติต่างๆ ในสถานการณ์จริง เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการทำงานรวม ทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมฝึกฝนทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
โดยมีระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือนในด้าน Food & Beverage (waiter/waitress), Housekeeping, Operator, Front Service (Doorman-Concierge)
ข้อมูลงาน
Position:                       Food & Beverage (waiter/waitress), Housekeeping, Operator, Front Service (Doorman-Concierge)

Wage:                           600 $SGD – 1,000 $SGD / month

Working Hour:             9 ชั่วโมง ต่อ วัน หรือ 44 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

Start date:                    ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวีซ่า

*Remarks ใน การปฏิบัติงานไม่สามารถเลือกกะการทำงานได้ และอาจมีการถูกเรียกให้ไปช่วยตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางนายจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ
  1. รับสมัคร เฉพาะนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาเอกภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน หรือด้านบริหารธุรกิจตามข้อมูลที่ระบุในข้างต้น
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนแต้จิ๋ว และภาษาอื่นๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มี ความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติ และฝึกงานในต่างประเทศ และมีความอดทนต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  4. หากมีผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือประสบการณ์ฝึกงานจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ขั้นตอนการสมัครโครงการ
  1. ส่ง Resume มายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
  2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียดเพิ่มเติมและดูประเภทงานที่สนใจได้ใน Website
  3. กรอกใบสมัคร Online และยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 4,000 บาทถ้วน
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียด ค่าโครงการ(บาท)
ค่าโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือน
ค่าสมัคร 4,000*
ค่าโครงการ 25,000
รวม 29,000
*หมายเหตุ

  • ราคาค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ค่าโครงการข้างต้น รวม ค่าวีซ่า, ค่าดำเนินการด้านเอกสารของประเทศสิงคโปร์แล้ว
Refund Policy 

1. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้าง หรือในกรณีที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน ทาง The Next Overseas จะทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 4,000 บาทถ้วนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้นทาง The Next Overseas ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 4,000 บาทให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจาก MOM (Manpower of Ministry) ประเทศสิงคโปร์ ทาง The Next Overseas จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

Apply online now

อัพเดทล่าสุด : 1/11/2557
Work and Travel Singapore job update

Employer

Position

Bachmann Japanese Restaurant Waiter & Waitress
Guan Hoe Soon Waiter & Waitress
Hai Di lao Chinese Restaurant Waiter & Waitress
Hilton Hotel Waiter & Waitress
Hotel Royal Queens Waiter & Waitress
JCO DONUTS & COFFEE Waiter & Waitress
Mandarin Oriental Singapore Waiter & Waitress
Park Royal Hotel Waiter & Waitress
Peach Garden Waiter & Waitress
Quayside Waiter & Waitress
Spaggedies Italian Restaurant Waiter & Waitress
The Asian kitchen Waiter & Waitress
Wangz-Hotel Waiter & Waitress