Internship

ทางสถาบัน MESTA World Education ได้จัดทำโครงการ Internship เป็นลักษณะเดียวกันกับ Work and Travel Program แต่จะเน้นการฝึกวิชาชีพ ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในขณะที่ Work & Travel จะเน้นงานการฝึกวิชาชีพด้านบริการ นอกเหนือจากนี้แตกต่างกันเรื่องระยะเวลาของโครงการ คือรับตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและสูงสุด 18 เดือน โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้ ที่สนใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา เรียนรู้วิชาชีพ และระบบการทำงานของ ชาวอเมริกันในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาได้หลากหลายสาขาด้วยกัน ทั้งนี้บริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Internship นี้ได้คัดสรรมาอย่างดี
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship จะได้รับ
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและใช้กันแพร่หลายในโลกของธุรกิจสากลดังนั้นได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาโดยวิธีธรรมชาติ
 • ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับค่าตอบแทนในขณะเดียวกัน
 • มีโอกาสที่จะนำประสบการณ์ที่ทำงานในต่างแดนเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศ
 • ได้รับทั้งความเพลิดเพลินในท่องเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรมในอเมริกา
 • เมื่อจบโครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเมือจบโครงการ Internship
ฝึกงานโครงการ Internship ในประเทศชั้นนำของโลก

โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship / Career Training in USA) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internship USA และ Career Training USA

1. Internship USA
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปี (นับถึงวันสัมภาษณ์วีซ่า)ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน
 • ระยะเวลาโครงการ 3-12 เดือน
2. Career Training
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี (ในกรณีที่ไม่จบตรงสายกับที่ต้องการไปฝึกงาน)
 • ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
คุณสมบัติอื่น ๆ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship
 • Hospitality and Tourism (ระยะเวลาโครงการสูงสุด 12 เดือน)
บริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น
และบริษัทชั้นนำอื่นๆอีกมากมายที่ทางสถาบันคัดสรรมาให้ทุกท่านได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน
ประเภทของผู้สมัคร
 • Premium Placement  คือ ผู้สมัครที่ต้องการเลือกนายจ้างผ่านระบบฐานข้อมูล
เอกสารประกอบในการเข้าร่วมโครงการ
 • Applicationขององค์กร (กรอกรายละเอียดที่สถาบันฯหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมงาน) 
 • รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • Cover Letter
 • Letter of Recommendation ( 2 ฉบับ)
 • หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 • Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ประเภทของวีซ่า
วีซ่าประเภท J 1 โดยทาง MESTA World Educationเป็นผู้ดำเนินการด้านวีซ่าให้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Internship จะสามารถฝึกงานและท่องเที่ยวใน
สหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โครงการนี้เป็นโครงการอยู่ภายใต้รัฐบาลอเมริกา Department of State มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน !!
สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน
โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับ MESTA World Education ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญน้องๆที่เรียนสาขาการโรงแรมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ในระหว่างฝึกงาน กับมาตรฐานระดับ World Class ที่หาไม่ได้จาก ที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวค่ะ…..
หมายเหตุ Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in USA หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 150,000 บาท เป็นอย่างน้อย
โครงการฝึกงานด้านการโรงแรมและการครัวที่ประเทศอังกฤษ ผ่านวีซ่าประเภทการทำงานและการฝึกงานได้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำงานและฝึกงานในธุรกิจด้านการโรงแรมและการครัว โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้าน การโรงแรมและการครัว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมและการครัวมาก่อนเมื่อ เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง รวมถึงการฝึกทักษะและพัฒนาการภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ซึ่งตามกฎหมายในประเทศอังกฤษ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับเงินค่าแรง รวมเป็นระยะเวลานานถึง 6 และ12 เดือน โดยมีหน่วยงานที่ทำการคัดสรรโรงแรมที่มีมาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ ลักษณะของการฝึกงาน จะเป็นงานในธุรกิจด้านการโรงแรม และงานครัว ซึ่งจะมีบุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้ และความสามารถตลอดจนการดูแลผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ แลสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเอง
 • หากผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ Pearson หรือ IELTS 5.5 จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship / Training in UK จะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้สัมผัสการทำงานร่วม กับองค์กรชั้นนำที่ได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าสามารถฝึกสอนให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความพร้อมสำหรับโลกการทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์การทำงานตามความรู้ความสามารถโดยตรง ซึ่งเป็นการฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว ทางโรงแรมมีค่าตอบแทนในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง สำหรับค่าตอบแทนนั้นเริ่มต้นที่อัตราขั้นต่ำ £ 5.93 ต่อชั่วโมง
ประมาณค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าแรงในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง ดังนั้นสาหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จะได้รับอัตรา £4.60 ต่อชั่วโมง และสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าแรงในอัตรา £6.00 และเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกทางาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
 • สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ที่นี่ สมัครออนไลน์ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน
 • ชำระค่าโครงการส่วนแรก (รวมอยู่ในค่าโครงการทั้งหมด)
 • ส่ง สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อม Resume เป็นไฟล์ Microsoft word ต้องประกอบด้วย

 • ประวัติ พร้อมรูปถ่าย
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ email address
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • รายละเอียดการศึกษา
 • ส่งด้วยตัวเองหรือ ผ่านทาง Email: info@mestaworld.com ( ใส่ชื่อเรื่องว่า Internship uk )
 • สัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษกับองค์กร
 • สัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือ ตัวแทนนายจ้าง
 • เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ เซ็นเอกสารเข้าร่วมโครงการ
 • ชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า
 • ส่งรายละเอียดการเดินทางให้ MESTA World Education เตรียมข้อมูลการเดินทาง เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
Internship UK จะต้องมีผลคะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือผลการทดสอบจากข้อสอบที่มีชื่อว่า PEARSON มายื่น
หมายเหตุ โครงการ internship ระยะเวลา 6 เดือน น้องที่ทำการสมัครจะต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อของตัวเอง และต้องนำเงินเข้าในบัญชีในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกันและเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือนน้องจะต้องไม่มีการถอนเงินในบัญชีออกมาเด็ดขาดจนกว่าจะสัมภาษณ์วีซ่าผ่านค่ะ
โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้นิสิตนักศึกษา และบุคคลคนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ได้ฝึกงานตามด้านสายงานครัวที่เรียนมา หรือที่มีประสบการณ์ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริง จากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ของประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในด้านโรงแรม และร้านอาหาร ระดับคุณภาพ โดยจะมีบุคลากร และผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์สมัครวีซ่าประเภท Occupational Training Visa OTV
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • จบการศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 • มีความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดีพร้อมปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตการทางานร่วมกับชาวต่างชาติ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองได้
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
ลำดับที่ รายการ ราคา(บาท)
1 Application Fees (Non-Refundable) 6,500
2 Occupational Training Visa (OTV) 12,500
3 Program Fees (12 Months): –  งวดที่ 1 (ชำระก่อน 50% จาก 94,000 บาท) –  งวดที่ 2 (ชำระหลังจากได้รับการยืนยันงานและวีซ่าได้รับการอนุมัติ) 94,000 47,000 47,000
4 Additional Fees (Optional):–  Airport Pick Up –  Insurance (Caremed) ราคาโดยประมาณ –  ค่าส่งเอกสารไปเมืองนอก 2,500 13,000 2,500
หมายเหตุ

 • โครงการ Internship Australia ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครวีซ่าก่อน ก่อนที่นายจ้างจะคัดเลือก
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าสมัคร ค่าวีซ่า OTV และค่าโครงการ 50% ของค่าโครงการเต็ม
 • อัตราข้างต้นยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าที่พัก, ค่าแปลเอกสาร, ค่าดำเนินการเอกสาร, airport pickup, ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
อัตรารายค่าตอบแทน AUD 420 ต่อสัปดาห์ / AUD1,820
ชั่วโมงการทำงาน อยู่ระหว่าง 35.5 – 40 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
ระยะเวลาในการสมัครโครงการ สามารถสมัครโครงการได้ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาในการดำเนินการ อยู่ระหว่าง เดือน
หมายเหตุ สถานที่ที่ฝึกงานขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติและยอมรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกนายจ้างได้ แต่ท้ายที่สุดคนที่อนุมัติการฝึกงานที่ออสเตรเลีย คือ นายจ้าง (Host Company) ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และกรุณาอ่านกฎการคืนเงินที่เอกสาร Invoice และทางหน้าเว็บไซต์ The Next Overseas
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. ส่ง Resume มายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
 2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
 3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.mestaworld.com
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชําระค่าธรรมเนียมโครงการและค่าโครงการ 50% พร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ และวีซ่า
 5. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ชําระค่าโครงการ 50% ที่เหลือ
เงื่อนไขการคืนเงินค่าโครงการ Internship Australia
 • MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 6,500 บาทถ้วนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับอนุมัติจากทางออสเตรเลีย และ MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครและค่าวีซ่าไม่ว่าด้วยในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ MESTA World Education จะทำการคืนเงินในส่วนของค่าโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ชำระมาแล้ว 50% ของค่าโครงการเต็ม เงินส่วนนี้ จำนวน 47,000 บาทถ้วน MESTA World Education จะทำการคืนเงินจำนวนนี้ให้เต็มจำนวน
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการกลางคัน MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ค่าสมัคร 6,500 บาท
  • ค่า OTV Visa 12,500 บาท
  • ค่าโครงการ 50% งวดแรก 47,000 บาท
  • ค่าโครงการ 50% งวดสุดท้าย 47,000 บาท
หมายเหตุ Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in Australia หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 1 เดือน จำนวน 200,000 บาท เป็นอย่างน้อย
โครงการฝึกงานด้านการบริการที่ประเทศแคนาดา เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในสายการโรงแรม การครัวหรือสาขาอื่นๆได้เข้ารับฝึกงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระยะเวลา 12-24 เดือนตามแต่นายจ้างกำหนดซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบภายใต้ การดูแลของชาวแคนาดา โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ในโรงแรม และร้านอาหารมาก่อนจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และสามารถนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวภายหลังสิ้นสุดโครงการได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลาโครงการ 24 เดือน
อัตรารายค่าตอบแทน CAD 10-13 ต่อชั่วโมง
ชั่วโมงการทำงาน อยู่ระหว่าง 36 – 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

หมายเหตุ  สาขาที่น้องๆ จะเข้ารับการฝึกงานจะขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติและยอมรับ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้างอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีอายุในระหว่าง 20- 32 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถแนะนำสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภคได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานร้านอาหาร ร้านกาแฟหรืองานด้านบริการในต่างประเทศมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนสูง ใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถปฏิบัติงานได้ครบระยะเวลาตามสัญญาการจ้างงาน
 • ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่ติดสารเสพย์ติดให้โทษและไม่มีประวัติอาชญากรรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 • ค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ                                                         5,000                บาท
 • ค่าโครงการ ประสานงานและดำเนินการวีซ่า (Program Fee)                45,000              บาท
ค่าตอบแทน
อยู่ระหว่าง 10 – 13 ดอลลาร์แคนาดาต่อชั่วโมง
สวัสดิการ
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ (ขึ้นอยู่กับนายจ้าง)
 • ค่าบริการจัดหาที่พักตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • ค่าสิทธิส่วนลดสินค้าในร้าน
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. ส่ง Resume มายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.mestaworld.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ
5. เข้าร่วมการสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง ตามวันและเวลาที่กำหนด
6. รับฟังผลการคัดเลือกและดำเนินการเรื่อง Visa ในลำดับต่อไป
โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ ต้อนรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 (AEC) กับโครงการฝึกงานระยะสั้นในประเทศสิงคโปร์ (Internship in Singapore) โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาเอกภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนหรือด้านบริหารธุรกิจได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกงานจริง “ด้านงานบริการ และด้านธุรกิจ” ในโรงแรมระดับ 5- 6 ดาว ในภัตตาคารชื่อดังหรือในบริษัทเอกชนชั้นนำ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม ซึ่งประเทศสิงคโปร์คือ หนึ่งในประเทศ “เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย” ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความปลอดภัย และมีมาตรฐานการศึกษาสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระบบจัดการคมนาคมที่สะดวก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติที่คับคั่ง ไปด้วยนักเดินทางตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ข้อมูลโครงการ
รายได้
 • รายได้ไม่ต่ำกว่า 600 SGD/ month พร้อมบริการอาหารและที่พัก
 • รายได้ไม่ต่ำกว่า 850 SGD/ month ไม่มีบริการอาหารและที่พัก
Working Hour 44 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์
Start date ขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก

หมายเหตุ  ในการปฏิบัติงานไม่สามารถเลือกกะการทำงานได้ และอาจมีการถูกเรียกให้ไปช่วยตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางนายจ้าง

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

ค่าโครงการ (บาท)

ค่าโครงการ ระยะเวลา 3 เดือน

4,000*

 • ค่าสมัคร
 • ค่าโครงการ

25,000

รวม

29,000

หมายเหตุ  ราคาค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก (สำหรับบางตำแหน่งงาน), ค่าประกันเดินทางส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • รับสมัครเฉพาะนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาเอกภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน หรือด้านบริหารธุรกิจตามข้อมูลที่ระบุในข้างต้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนแต้จิ๋ว และภาษาอื่นๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติ และฝึกงานในต่างประเทศ และมีความอดทนต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือประสบการณ์ฝึกงานจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ขั้นตอนการสมัครโครงการ
1. ส่ง Resume มายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น 
2. ศึกษาข้อมูลโครงการฯ แบบละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.mestaworld.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยชําระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 4,000 บาทถ้วน
กฎการคืนเงิน (Refund Policy) ของโครงการ Internship Singapore
 1. ทาง MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4,000 บาท ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น (Non-refundable)
 2. สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวอำนาจการตัดสินใจอนุมัติ Training Employment Pass Visa ขึ้นอยู่กับทาง Ministry of Man power (MOM) โดยในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติทาง MESTA World Education จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 25,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
โครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส (Internship in France) เป็นทางเลือกใหม่สุดคุ้มค่า ให้กับนักเรียนการครัว และการโรงแรมในประเทศไทย ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการฝึกงานแบบเข้มข้นกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง พร้อมมีรายได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม ในโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาวทั้งใน Paris, Nice, Carnes และ Aix en Provence เป็นต้น อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสเพื่อประโยชน์ในการทำงานนานาชาติต่อไป
ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าโครงการ 25,000 บาท
ค่าตอบแทน 436 ยูโร หรือประมาณ 18,000 บาท ต่อ เดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับ ตำแหน่งงานจะเป็นแบบ Rotation Job
วันที่เริ่มโปรแกรม มกราคม 2014 เป็นต้นไป และเปิดรับตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง Christmas, February, Easter in April, Summer
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
 1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน 436 ยูโร (ประมาณ 18,000 บาท) ต่อเดือน
 2. ฟรี!! ที่พัก
 3. ฟรี!! อาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
 4. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศฝรั่งเศส
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

ค่าโครงการ (บาท)

ค่าโครงการ Internship in France ระยะเวลา 3 เดือน

         – ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France

5,000 (Non-Refundable)

         – ค่าโครงการ Internship in France

20,000

รวม

25,000

หมายเหตุ

 • ราคาค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าเรียนภาษาฝรั่งเศส, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • น้องที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสจำเป็นต้องลงเรียนคอร์ส Intensive ฝรั่งเศสก่อนเดินทางและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับชั่วโมงและระยะเวลาที่เรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ก่อนชำระเงินค่าสมัครและค่าโครงการผู้สมัครต้องอ่านเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และทำความเข้าใจทุกครั้ง
ตัวอย่างโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

Paris

Novotel Fontainebleau / Hotellerie-du-Bas-Breau

Cannes

Le Grand Hotel

Aix en Provence

Le Saint Paul (Saint Paul de Vence) / Château de la Pioline

Nice

Novotel-nice-Center / Le Royal / Aston / West End Hotel

Grasse

La Bastide Saint Antoine

Aix en Provence

Novotel Bordeaux Centre
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • สามารถปรับตัวเข้ากับชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสได้
 • ต้องเป็นนักศึกษาและกำลังเรียนด้านการโรงแรมหรือการครัวเท่านั้น
 • พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง
ขั้นตอนการสมัครโครงการ
 1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
 2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
 3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.mestaworld.com
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)
กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส (Refund Policy)
 1. MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้
 2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้น ทาง MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน  5,000 บาทให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับ หรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง MESTA World Education จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
โครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมัน โครงการฝึกงานประเทศเยอรมัน (Internship / Career Training in Germany) ถูกจัดทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนานาชาติ เปิดโลกทัศน์ด้านการทำงานให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม ผ่านโลกการทำงานในประเทศเยอรมัน
สาขาที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการได้
 • ด้านโรงแรม, รีสอร์ท, ภัตตาคาร
 • ด้านการเงิน
 • ด้านการจัดการบริหารธุรกิจ
 • ด้านวิศวะ และไอที
ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลาโครงการ Internship 6 – 12 เดือน; Training 6 – 24 เดือน
ประเภทของวีซ่า วีซ่าฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด
สถานที่ฝึกงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากสำหรับสถานที่ฝึกงาน และเมืองที่จะไปฝึกงาน
จำนวนชั่วโมงของการฝึกงาน โดยประมาณ 35 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อัตรารายได้ Internship – นักศึกษาจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 750 ยูโร แต่ในกรณีที่นายจ้างจัดการเรื่องที่พัก และอาหารให้ นักศึกษาจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 450 – 550 ยูโร
Training – ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 900 ยูโร
ภาษีรายได้ ในกรณีที่มีรายได้ต่ำกว่า 800 ยูโรต่อเดือนจะไม่มีการหักภาษีเกิดขึ้น แต่หากรายได้สูงกว่านั้น ภาษีจะถูกคำนวณที่ 10%
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
 1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
 2. ฟรี!! ที่พักและอาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
 3. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศสเปน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
Internship 

 • อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในขณะที่เข้าร่วมโครงการ และมีการเก็บหน่อยกิตแล้วอย่างน้อย 4 เทอม
 • หากมีประสบการณ์การฝึกงานมาก่อน จะเป็นส่วนช่วยทำให้คุณสมบัติโดดเด่นมากขึ้น
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง Intermediate
 • และมีพื้นฐานภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Training 

 • อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
 • หากมีประสบการณ์การฝึกงานมาก่อน จะเป็นส่วนช่วยทำให้คุณสมบัติโดดเด่นมากขึ้น
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง Intermediate
 • และมีพื้นฐานภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ
ระยะโครงการ 6 เดือน
งวดที่ 1 5,000 บาท (non refundable)  ชำระเมื่อสมัคร
งวดที่ 2 10,000 บาท  ชำระเมื่อเรื่องถูกส่งไปยังเมืองนอก เพื่อทำการ placement
งวดที่ 3 75,625 บาท  ชำระเมื่อได้รับการ placement แล้ว และก่อนทำเรื่องวีซ่า

 

ระยะโครงการ 12 เดือน
งวดที่ 1 5,000 บาท (non refundable)  ชำระเมื่อสมัคร
งวดที่ 2 10,000 บาท  ชำระเมื่อเรื่องถูกส่งไปยังเมืองนอก เพื่อทำการ placement
งวดที่ 3 123,650 บาท  ชำระเมื่อได้รับการ placement แล้ว และก่อนทำเรื่องวีซ่า

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม:
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าประกันสุขภาพ, ค่ารับที่สนามบิน, ค่าที่พัก (ถ้ามี), ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัครโครงการ
 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.mestaworld.com
 2. ส่ง resume ตามรูปแบบที่กำหนด  พร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัว
 3. ชำระค่าโครงการงวดแรก  เพื่อส่งเรื่องให้องค์กรต่างประเทศดำเนินการด้านเอกสารเบื้องต้น
 4. ชำระโครงการงวดที่สองก่อนเริ่มติดต่อนายจ้าง และสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง
 5. หลังผ่านการสัมภาษณ์แล้ว  ชำระโครงการงวดที่สาม  และดำเนินการด้านเอกสารโครงการ
 6. ดำเนินการด้านวีซ่า
 7. ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบิน และเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 8. เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมัน
กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมัน (Refund Policy)
 1. เงินงวดแรก non refundable
 2. เงินงวดสอง หากไม่ได้รับการ placement จะทำการคืนให้ 10,000 บาท
 3. หากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการยกเลิกโครงการในขณะที่การ placement ยังไม่เกิดขึ้นเงินงวดที่สองจะทำการคืนให้ 5,000 บาท
 4. หากเกิดการ placement แล้วและชำระเงินงวดที่สองและสามแล้ว แต่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ จะทำการคืนให้ 71,500 บาทสำหรับโครงการ 6 เดือน และ 119,525 บาทสำหรับโครงการ 12 เดือน
 5. หากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการยกเลิกโครงการหลังจากที่ placement เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าก่อนหรือหลังวีซ่าอนุมัติ ค่าโครงการจะไม่ทำการคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. การคืนเงิน จะถูกทำขึ้นในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สมัครเท่านั้น และได้รับเอกสารการยกเลิกโครงการแล้ว
โครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศสเปน ( Internship in Spain ) เปิดรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาในสาขาการครัว การโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และเพิ่งจบการศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในโรงแรมระดับ 3-5 ดาวและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศสเปน ภายในระยะเวลา 3 เดือนเต็มแบบมีรายได้ตอบแทน โอกาสดีๆ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในสายวิชาชีพของตนเอง ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนอีกด้วย
ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าโครงการ 25,000 บาท
ค่าตอบแทน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับ Front office, Food and Beverage, Culinary, House Keeping and etc. *

หมายเหตุ สำหรับบางโรงแรม รูปแบบฝึกงานจะเป็นในลักษณะเวียนตำแหน่ง (Rotation Job)

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
 1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
 2. ฟรี!! ที่พักและอาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
 3. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศสเปน
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

ค่าโครงการ (บาท)

ค่าโครงการ Internship in Spain ระยะเวลา 3 เดือน
         – ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France

5,000 (Non-Refundable)

         – ค่าโครงการ Internship in France

20,000

รวม

25,000

หมายเหตุ

 • ราคาค่าโครงการข้างต้นยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครต้องศึกษาเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และรายละเอียดโครงการฯให้ละเอียดก่อนชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และหากสามารถสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานได้จะเป็นประโยชน์มาก
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
 • มีสถานะนิสิตนักศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 • สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวสเปนและชาวต่างชาติได้
 • มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูงและต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
 • อำนาจการตัดสินใจรับผู้สมัครเข้าฝึกงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก ดังนั้นผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้าง
ขั้นตอนการสมัครโครงการ
 1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
 2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
 3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.mestaworld.com
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)
 5. ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน
กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน (Refund Policy)
 1. MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้นทาง MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาทให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับหรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง MESTA World Education จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ ( Internship in New Zealand ) คือ อีกหนึ่งโครงการฝึกงานต่างประเทศ ที่ตอบโจทย์ให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาการโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการได้เป็นอย่างดี ทาง MESTA World Education ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง ด้านการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อจัดสรรสถานที่ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนแบบมีรายได้ตอบแทนผ่าน Visa ประเภททำงานเป็นโอกาสดีที่น้องๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน และได้ท่องเที่ยว รวมถึงได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย
ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลา 6เดือน
ค่าโครงการ 1,850 เหรียญสหรัฐฯ (US Dollar)
ค่าตอบแทน 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อชั่วโมง
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
 1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมง และฝึกงานโดยเฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือได้รับรายได้ขั้นต่ำโดยรวมประมาณ 8,100 เหรียญนิวซีแลนด์
 2. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศนิวซีแลนด์
 3. นักศึกษาสามารถฝึกงานในระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวต่อได้อีก 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต)
 4. นักศึกษาจะได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด

ค่าโครงการ

 – ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand

8,000 บาท
(Non-Refundable)

 – ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนแรก

850 เหรียญสหรัฐฯ
(US Dollar)
(Non-Refundable)

 – ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนสุดท้าย
(To pass interview)

1,000 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:  
ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงานและการยื่นเรื่องขอวีซ่า, การดูแลและสนับสนุน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกงานอยู่ที่นิวซีแลนด์, ที่พัก 2 คืนแรกใน Hostels , ค่าพาหนะไปรับที่สนามบินปลายทางเพื่อไปส่งยังที่พัก, Welcome Pack รายละเอียดของการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม:  

 • ค่าขอ Work permit Visa ประมาณ 8,050 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
 • ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,200 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 45,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบิน และเมืองที่ฝึกงาน
 • ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 5,000 บาท
ตัวอย่างโรงแรม
Queenstown : Mercure / Heritage Hotels / Copthorne / Millennium Hotels /  Ibis / Novotel / Sofitel / Hilton/ St Moritz
Wellington : Mercure / Leisure Inn / Bolton Hotel / Ibis / Novotel / Sofitel / Hilton
 Auckland : Ibis/ Novotel / Sofitel / Hilton
Hanmer Springs : Heritage Hotels
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งบังคับให้การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี
 2. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และต่อโครงการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
 3. สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวนิวซีแลนด์ และชาวต่างชาติได้
 4. มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง และต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
 5. ผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้างในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกงาน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
 2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
 3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.mestaworld.com
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)
 5. ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน
กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ (Refund Policy)
 1. สถาบัน MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand จำนวน 8,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าผู้สมัครจะมีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการฯ ก่อนมีจัดสัมภาษณ์งานกับนายจ้างเกิดขึ้นก็ตาม
 2. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินจำนวน 850 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar) ก่อนเพื่อยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างตามโรงแรมที่ทางสถาบันดำเนินการประสานไว้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการฯส่วนแรก ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นเช่นกัน
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการฯหลังจากนายจ้างรับ หรือหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ทางสถาบัน MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัคร และค่าโครงการฯ ทั้ง สองส่วนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่ทางสถาบันไม่สามารถจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับผู้สมัครได้ ทาง MESTA World Education จะทำการคืนเงินค่าโครงการ Internship in New Zealandจำนวน 1,850 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)ให้เต็มจำนวน
 5. ถ้ามีการปลอมแปลงเอกสาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี เมื่อได้จ่ายเงินมาเต็มจำนวนแล้ว
 6. ถ้า visa ถูกปฏิเสธ ทางสถาบัน MESTA World Education จะทำการคืนเงินให้จำนวน 750 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)
 7. ในกรณีที่ผู้สมัครได้งานเรียบร้อยแล้ว แล้วได้ทำการปฏิเสธงาน ทางสถาบัน MESTA World Education จะทำการคืนเงินให้จำนวน 500 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar) 
โครงการฝึกงานที่ประเทศจีน โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน มหาอำนาจในทวีปเอเชียเป็นมากกว่าโครงการฝึกงานธรรมดา เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลางเบื้องต้น (Mandarin) ในสถาบันสอนภาษาจีน หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาในระหว่างช่วงฝึกงาน ได้เตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้า และในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรม และบริษัทชั้นนำในประเทศจีนร่วมกับชาวจีน และชาวต่างชาติอีกด้วย
โครงการฝึกงานประเทศจีนมีดีอย่างไร?
 1. เปิดโอกาสให้ฝึกงานในโรงแรมนานาชาติระดับ 3-5 ดาว และบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน
 2. ฟรีอาหารและที่พัก ตามนโยบายที่นายจ้างกำหนด
 3. ค่าโครงการสมเหตุสมผล ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง
 4. ได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมๆกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
 5. การดำเนินขอวีซ่าไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาไม่นาน
 6. งานทุกตำแหน่งล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ที่มีความเจริญ สะดวกปลอดภัยเรื่องการพักอาศัยและเดินทาง
 7. สถานที่ฝึกงานผ่านการรับรองและดูแลจากตัวแทนนายจ้างฝั่งประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นติดอันดับโลก
ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดทั่วไปของโครงการฯ
เมืองปักกิ่ง (Beijing) ระยะเวลา 4 เดือน ระยะเวลา 5 เดือน ระยะเวลา 6 เดือน
ค่าโครงการฯ 35,000 40,000 45,000
ค่าหอพักมหาวิทยาลัย 1,200 USD 1,500 USD 1,800 USD
ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาจีน 970 USD (เรียนวันละ 45 นาที ทุกๆวันเสาร์)*
ค่าเอกสารตรวจร่างกาย 65 USD
ค่ารักษาสถานะภาพ Visa 83 USD**
ค่าประกันเดินทาง 66 USD
สาขาที่เปิดรับฝึกงาน ภาษาจีน, การตลาด, การลงทุนและการเงิน, ธุรกิจทั่วไป, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ออกแบบ, การท่องเที่ยว, การขนส่ง, การโฆษณา, การโรงแรม, สาธารณสุข เป็นต้น
ค่าตอบแทนการฝึกงาน 9,000 – 16,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและนายจ้าง)

หมายเหตุ
ราคาค่าลงทะเบียน ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทาง MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า – ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เกิดขึ้นตามนโยบายของเมืองปักกิ่ง

 

เมืองซานย่า (Sanya) ระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ระยะเวลา 5 เดือน
ค่าโครงการฯ 30,000 35,000 40,000
ค่าหอพักมหาวิทยาลัย 224 USD 224 USD 224 USD
ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาจีน* 685 USD 1,085 USD 1,085 USD
ค่าเอกสารตรวจร่างกาย 42 USD
ค่าประกันเดินทาง 66 USD
สาขาที่เปิดรับฝึกงาน การโรงแรมในตำแหน่ง Front Office, Food and Beverage
ค่าตอบแทนการฝึกงาน 8,000 – 16,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและนายจ้าง)

หมายเหตุ
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3 เดือนจะต้องเรียนเรียนในหลักสูตร 1 เดือนและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ 4-6 เดือนจะต้องเรียนในหลักสูตร 2 เดือนเต็ม – ราคาค่าลงทะเบียนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทาง MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ
โครงการเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
ไปเรียนภาษาจีนและฝึกงานที่ประเทศจีนกันเถอะ!
 1. เปิดโอกาสให้ฝึกงานในโรงแรมนานาชาติระดับ 3-5 ดาว และบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน
 2. ฟรีอาหารและที่พัก ตามนโยบายที่นายจ้างกำหนด
 3. ค่าโครงการสมเหตุสมผล ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง
 4. ได้เรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน พร้อมๆกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
 5. การดำเนินขอวีซ่าไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาไม่นาน
 6. งานทุกตำแหน่งล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ที่มีความเจริญ สะดวกปลอดภัยเรื่องการพักอาศัย และเดินทาง
 7. สถานที่ฝึกงานผ่านการรับรอง และดูแลจากตัวแทนนายจ้างฝั่งประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นติดอันดับโลก
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. นิสิต นักศึกษาหรือผู้สมัครที่จบการศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและหากมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนกลางจะเป็นประโยชน์อย่างมา
 3. สำหรับการฝึกงานการโรงแรม หากเป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาการโรงแรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ต่างๆได้ดี
 5. สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของประเทศจีนได้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ส่ง Resume มายัง info@mestaworld.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น พร้อมศึกษาข้อมูลโครงการฯอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.mestaworld.com
 3. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 8,000 บาทถ้วน
 4. เตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง และดำเนินเอกสารอื่นๆ ในลำดับต่อไป
กฎการคืนเงินค่าโครงการ Internship in China (Refund Policy)
 1. MESTA World Education ยินดีคืนเงินค่าสมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 8,000 บาทเต็มจำนวน หากไม่ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรกกับทางองค์กรประสานงานประจำประเทศจีน
 2. MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 8,000 บาทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ภายหลังทำการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างเกินกว่า 3 ครั้ง
 3. MESTA World Education ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 8,000 บาทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากมีการปฏิเสธนายจ้างภายหลังได้รับยืนยันสถานที่ฝึกงาน
 4. ในกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูตจีน ทาง MESTA World Education จะดำเนินการคืนเงินให้ 60% จากค่าโครงการฯ

Apply online now