HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM IN UNITED STATES OF AMERICA 2015

โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

” ต่อยอดการเรียนรู้ สู่อัจฉริยภาพทางภาษา สุดคุ้มค่าการเดินทาง “

จุดเด่นของโครงการ HIGH SCHOOL EXCHANGE
 • ทำให้นักเรียนมีโอกาสสัมผัสรูปแบบการศึกษาและการใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งรูปแบบเอกชนและรัฐบาล
 • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้งในจากครูและเพื่อนๆในโรงเรียนและจากผู้ปกครองชาวท้องถิ่น เพื่อนบ้านและบุคคลทั่วไป
 • อัตราค่าโครงการฯที่ประหยัดซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ปกครองไม่ต้องมีภาระมากในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ
 • โรงเรียนที่รับเด็กๆเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมาก
 • ช่วยลดการรวมกันของกลุ่มนักเรียนไทยซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศและจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่พื้นที่ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ประเทศอเมริกาเมื่อจบโครงการหรือกลับมาเทียบหน่อยกิตที่โรงเรียนในเมืองไทย
ลักษณะทั่วไปของมลรัฐที่ตอบรับโครงการ HIGH SCHOOL EXCHANGE
นักเรียนจะได้ศึกษาในโรงเรียนแถบ Midwestern United States ประกอบด้วย 12 รัฐคือ Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Ohio and Wisconsin รวมทั้งที่รัฐ Florida เนื่องจากครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ในบริเวณแถบนี้มีความตระหนักและสนใจรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก ครอบครัวส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวเชิงขยายมากกว่าครอบครัวเชิงเดี่ยวตามเมืองใหญ่ ทำให้นักเรียนได้รับความอบอุ่น ความเอาใจใส่เปรียบเสมือนลูกหลานของครอบครัวนั้นๆ ประชากรในแถบ Midwest ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการแพทย์สาธาณสุข การศึกษา เกษตรกรรมและการขนส่งเชิงพาณิชย์ทั้งทางเรือและทางเครื่องบิน เป็นต้น ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีภูเขาขนาดใหญ่และทะเลสาบล้อมรอบ เช่น แม่น้ำมิชซิสซิปปี้ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่  10-12 องศาหรืออาจจะติดลบในบางช่วงเวลาในบางรัฐ สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น Mount Rushmore Black Hills, SD, The Milwaukee Art Museum Lake Michigan, Canal Walk, Orlando Disneyland, Mt. Olympus Water &Theme Park, St. Peach Beach, Downtown Chicago เป็นต้น
ตัวอย่างโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน
Tri County Area Public School, Sand Lake, MI

Algoma Christian School, Kent City, MI

Seymour Public School, Seymour, WI

Grand Haven Public Schools, Grand Haven, MI

Mattawan Consolidated Schools, Mattawan, MI and many more

ข้อมูลโครงการฯ

โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน F1  เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 (อายุ 14-17 ปี) ที่มีความพร้อมจะไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอาสาสมัคร และไปศึกษาในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) 

ระยะเวลาการเดินทาง         เริ่มเดินทางตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมหรือไม่เกินกลางเดือนกันยายนและสิ้นสุดโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนโดยนักเรียนสามารถเดินทางก่อนเปิดภาคเรียนได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ และเดินทางกลับไม่เกิน  1  อาทิตย์หลังปิดภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น  473,500 บาท (ไม่รวมค่าตั๋วแครื่องบินและค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ขั้นตอนการชำระเงิน

งวดที่ 1 ชำระเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น   60,000   บาท ภายหลังจากการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (ทางสถาบันจะทำการคืนเงินให้หากนักเรียนถูกปฏิเสธการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากทางโรงเรียน)

งวดที่ 2 ชำระเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากทางฝั่งองค์กรที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7   วันทำการ

งวดที่ 3 ชำระเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 213,500 บาทหลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียนในประเทศอเมริกาภายใน 7 วันทำการ

ทุนการศึกษาดังกล่าว ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าเรียนตลอดระยะเวลาหลักสูตร ในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชนหรือกรณีที่เลือกเรียนในโรงเรียนที่นอกเหนือที่ทางโครงการจัดไว้ให้
 • ค่าธรรมเนียมในการหนังสือเดินทาง  (Passport) และค่าธรรมเนียมวีซ่า F1 สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 • ค่าแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket  Money)
 • ค่าลงคอร์สเรียนหรือฝึกภาษาในต่างประเทศในกรณีที่นักเรียนมีระดับคะแนนที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันที่โรงเรียนสำหรับในกรณีที่โรงเรียนบางแห่งไม่มีอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนทุน

ขั้นตอนและเอกสารในการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์และเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนการศึกษา
 2. หลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำการกรอกใบสมัครของทางองค์กรและเจ้าหน้าที่จะส่งใบสมัครให้กับทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาพร้อมชำระเงินค่าสมัครโครงการงวดที่ 1
 3. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาออกใบตอบรับเข้าร่วมโครงการและชำระเงินงวดที่ 2 เข้ามาภายใน 7 วันทำการ
 4. ทางองค์กรจัดหาโรงเรียนและหลังจากที่โรงเรียนออกใบตอบรับเข้าเป็นนักเรียนแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินงวดที่ 3  ทั้งหมดภายใน 7 วันทำการ
 5. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาจัดหา Volunteer Host Family
 6. ดำเนินการยื่น Visa F1 และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 7. เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด

ตารางสอบ

วันติวสอบ

วันสอบ วันประกาศผล

หมายเหตุ

เสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

ตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม –  วันที่ 3  พฤศจิกายน  2014ตั้งแต่เวลา  9.00  –  17.30  น.  เท่านั้น นักเรียนต้องมารับผลสอบที่ออฟฟิสเท่านั้น