College/Language school

College/Language school Singapore

ประเทศสิงคโปร์ Singapore ประเทศที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกได้เป็นอย่างดี (East meets West) ทำให้สิงคโปร์มีเสน่ห์ในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองของมรดกแห่งเอเชีย ในขณะเดียวกันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับความมั่นคงทางการเมืองทำให้สิงคโปร์มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง, เทคโนโลยี, วิถีชีวิต, ศิลปะร่วมสมัยและอาหารการกินไม่แพ้ชาติใดในโลก
วิทยาลัยนานาชาติไดเมนชั่น (Dimensions International College) คือหนึ่งในวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 โดยมีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนพาณิชยการชื่อดัง ปัจจุบันวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตหลัก(Main Campus), วิทยาเขตBukitTimah และวิทยาเขตเมือง(City Campus)Address: 277 River Valley Road, Singapore 238318 ซึ่งเปิดสอนสำหรับหลักสูตร English Language course มีระดับการจัดสอนทั้งหมด 6 ระดับ มีจำนวนห้องเรียน 89 ห้อง มีห้องฝึกภาษาด้วยตนเองจำนวน 6 ห้อง ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร สนามกีฬาและหอประชุม ทั้ง 3 วิทยาเขตตั้งอยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในทุกช่วงเวลา
ทำไมต้อง Dimensions International College, Singapore?
  1. สิงคโปร์ได้ขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวสิงคโปร์ (GDP) ติดอยู่ในอันดับ 2 ของทวีเอเชีย
  2. คุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพสูง
  3. ใช้ภาษาอังกฤษ, จีนและมลายูเป็นภาษาราชาการและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนานาชาติ
  4. ในแต่ละห้องเรียนเน้นการใกล้ชิดกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทั้งนี้จะมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาในแต่ละห้องด้วย
  5. มีเจ้าหน้าที่ชาวสิงคโปร์ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Standard ESL, Full time)
Hot!! เสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่อยากจะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบสื่อสาร ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งหลักไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในรูปแบบของการพูดและการเขียนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย วิธีการเรียนการสอนดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Duration

Full Day

Tuition Fee

Half Day

Tuition Fee

Application Fee

Material Fee

Accommodation Fee

4 weeks

1,000SGD

550 SGD

100SGD

100SGD

750 SGD

3 weeks

800 SGD

450 SGD

100SGD

100SGD

Depend

2 weeks

550 SGD

300 SGD

100SGD

100SGD

Depend

1 week

300 SGD

170SGD

100SGD

100SGD

Depend

ราคานี้ไม่รวม ค่าโอนเงินระหว่างประเทศ, ค่าธรรมเนียม Visa, ค่าประกันชีวิตในต่างประเทศและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการ

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา (Proof of student evidence)
  • ใบรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement)
  • รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (Recent photos)